1:60822 Array ( [0] => no )
2:60849 Array ( [0] => no )
3:60851 Array ( [0] => no )
4:61516 Array ( [0] => no )
5:61763 Array ( [0] => no )
6:61767 Array ( [0] => no )
60822,60849,60851,61516,61763,61767,

CRON!